تفــاوت زن ومـرد در مـواجهه با اسـترس

بروز استرس و مواجهه با ان در مردان و زنان متفاوت است.

آقایون میتونن با انجام فعالیت های جزئی مثل،رانندگی،ورزش،ضربه زدن به توپ،و کارهای از این قبیل خستگی واسترس کار روزانه را از خودشون دور کنند.به افکارشون نظم و سامان میدن و ارزش ها و اولویت هاشون را مشخص میکنند.
آقایون در این شرایط راحت تر میتونن تصمیم بگیرن.وقتی مردی به احساسات خودش توجه میکنه،احساس قدرت بیشتری میکنه.

زنان با ابراز احساساتشان باید با دیگران حرف بزنند و دردودل کنند.
ولی مردها وقتی از چیزی عصبانی میشن،ممکنه قدم بزنند تا استرسشون را تخلیه کنند.