تفاوت شیوه دلجویی از خانم ها و آقایان ⁉️

یکی دیگر از تفاوتهای زنان و مردان در شیوه دلجویی از آنان است که به آن اشاره کرده ایم.

? نیاز ذاتی خانم ها دوست داشته شدن و دوست داشتن است؛

✍ بنابراین وقتی در موضوعی قرار می گیرند که آزرده خاطرند نیاز ذاتی شان، آسیب می بیند و با خودشان فکر می کنند
?«من رو دوست نداره» یا «نفهمید من دوستش دارم.»
از آنجا که خانم ها خیلی شنیداری  هستند و دوست دارند بشنوند بهتر است، مردها عبارت هایی مانند این که «من هنوز تو رو دوست دارم»
«تو برایم مهمی»
«من منظوری نداشتم»را زیاد استفاده کنند

? نیاز ذاتی آقایان  قدرت و توانایی است.

✍ معمولا در بحران ها احساس آزاردهنده آقایان بی کفایتی و تحقیر شدن است
بنابراین باید کلماتی به کار گرفته شود که این احساس از او گرفته و حس توانمندی به او بازگردانده شود؛ بیان عبارت هایی مانند «من می دونم که تو می تونی»
«می دونم به فکر ما هستی و حواست هست» بسیار مهم است.
به طور کلی در دلجویی کردن باید به فرهنگ کلماتی که بین تان است، بیشتر توجه کنید و هر آنچه را که برای بهتر شدن حال طرف مقابل تان لازم است انجام دهید.