تسلیت مضحک تتلو به زلزله زدگان

امیر تتلو با جملات مضکح خود باز هم سوژه شد و با انتشار پستی تسلیت گفتن را هم به سخره گرفت.

امیر تتلو با انتشار پستی تسلیت گفتن و ابراز همدردی را به سخره گرفت و نوشت:

تسلیت  همه بگیم تسلیت  کمک نکنیا ! بگو تسلیت !!! امیر تتلو چرت گفت برو فحشش بده بگو بگه تسلیت !! اصلا دنبال دلیل نگردا ؟!؟ فقط بگو تسلیت !! راحت ترین کار ؟ تسلیت ! خوب تتله بى شرف توام یه تسلیت میگفتى تموم میشد میرفت !!! بیا ! تسلیت آقا تسلیت !! آقا همه بنویسین تسلیت ! اصلا پروفایلتونم بکنین تسلیت اینجورى هم کرمانشاه خوب میشه و هم دیگه زلزله نمیاد .