تاثیر فوق العاده مصرف شکلات تلخ قبل از رابطه جنسی

مصرف شکلات تلخ  قبل از رابطه جنسی خیلی خوب است چون باعث…

?افزایش ترشح هورمون شادى
?افزایش میل جنسی
?افزایش مدت زمان نزدیکی
?افزایش کیفت و تعداد اسپرم