بی میلی جنسی در بانوان

دلیل بی میلی جنسی درخانمها چیست؟

🔴هورمونى:
یائسگی،ضدباردارى،شیردهى
🔴دارو:
ضدافسردگی،شیمی درمانی
🔴عصبی:
پارکینسونMSجراحى لگن
🔴روانی:
افسردگی،بی خوابی،زناشویى