بی میلی جنسی در بانوان

دلیل بی میلی جنسی درخانمها چیست؟

?هورمونى:
یائسگی،ضدباردارى،شیردهى
?دارو:
ضدافسردگی،شیمی درمانی
?عصبی:
پارکینسونMSجراحى لگن
?روانی:
افسردگی،بی خوابی،زناشویى