بیانیه مشترک ۵ نامزد بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان اسکار

۵ نامزد بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان اسکار بیانیه مشترک صادر کردند:


فضای متعصبانه بخشی از جمعیت و سیاستمداران آمریکا را تقبیح می کنیم.

ما می خواهیم این جایزه نمادی از اتحاد بین الملل و آزادی برای هنر باشد.