بهترین نان برای کودکان چه نانی است؟

🍞بهترین نان برای کودک نان کامل است؛

👈نان کامل نانی است که از آرد گندم سبوس دار تهیه شده باشد.
👈بدلیل گرفته شدن سبوس از نان فانتزی بهترست از نان سنتی مثل بربری و سنگک برای کودک استفاده شود.