بهترین نان برای کودکان چه نانی است؟

?بهترین نان برای کودک نان کامل است؛

?نان کامل نانی است که از آرد گندم سبوس دار تهیه شده باشد.
?بدلیل گرفته شدن سبوس از نان فانتزی بهترست از نان سنتی مثل بربری و سنگک برای کودک استفاده شود.