بلایی که ۳ دختر بر سر مرد هوس ران آوردند!!!

مردی هوس ران و پولدار با ماشین شیک خود ۳ دختر را در خیابان سوار می کند. غافل از اینکه نمی داند قرار است چه بلایی بر سر او بیاید.

این ۳ دختر وارد خانه مرد می شوند ودست و پای او را  می بندند و او را در اتاق خوابی در بسته رها می کنند. در حدود ۲۵۰ میلیون پول و ماشین او را بر می دارند و فرار می کنند.

این مرد داد و فریاد می زند تا شاید کسی او را نجات دهد که خوشبختانه همسایه ها می شنوند و به پلیس خبر می دهند. پلیس با حکم وارد منزل می شوند و او را پیدا می کنند ، سپس مرد تمام ماجرا را بازگو می کند.

در نهایت با چهره نگاری و تخصصی که پلیس در زمینه دستگیری مجرمین دارند ، این ۳ دختر را پیدا کرده و آنها را دستگیر میکنند. در ابتدا به جرم خود اعتراف نمی کنند ، اما با بازجویی های پلیس در نهایت ماجرا را شرح می دهند ، بازجویی ها ادامه دارد تا سایر سرقت هایی که این ۳ دختر مرتکب شده اند بررسی شود.