بزرگ ترین خطراتی که منجر به مرگ و میر افراد میشوند کدامند؟

به ترتیب اولویت بزرگ ترین خطراتی که منجر به مرگ و میر افراد میشوند را در ادامه آورده ایم.