بزرگترین اشتباهات مردان در بستر خواب چیست؟

مردان بخوانند.

بزرگترین اشتباهات مردان در بستر خواب….

▪️زمان و مکانی همیشگی برای رابطه جنسی
▫️روشن نگه داشتن تمام چراغ ها در زمان رابطه
▪️اهمیت ندادن به معاشقه
▫️پرسیدن دائمی که کارش خوب است یا نه
▪️مقایسه همسر با بازیگران پورن
▫️روشن بودن تلویزیون در زمان رابطه
▪️خشن بودن بیش از حد در رابطه
▫️خوابیدن بلافاصله بعد از رابطه