استرس و شادی واگیردار هستند

جالبـــــه بدونید که استرس و شادی واگیردار هستند.

تحقیقات نشان میدهد استرس و شادی هر دو واگیر دارند و بودن در کنار افرادی که شاد و یا افسرده هستند به طور مشخص و مستقیم بر روح و روان ما تاثیر میگذارد !

و نیز افراد بین ۱۸ تا ۳۳ سال پر استرس ترین افراد جهانند. بعد از ۳۳ سالگی سطح استرس رو به کاهش است !