اجباری شدن آزمایش ژنتیک و کاهش آمار معلولیت !!

همانطور که می دانید یکی از اساسی ترین مشاوره ها در قبل از ازدواج ، مشاوره ی ژنتیک است. مشاوره ی ژنتیک درجلوگیری از بروز خیلی از معلولیت ها و نقایص مادرزادی که شاید با یک مشاوره ی ساده بتوان ازوقوع آنها پیشگیری کرد ، بسیار موثر است.

از همین رو مسئول سازمان بهزیستی در یکی از سخنرانی های خود این مژده را به مردن عزیز داد ،که با عنایات خداوند و با تصویب اجباری شدن آزمایش ژنتیک در قبل از ازدواج به این هدف یعنی کاهش تولد ۳۰ هزار معلول در سال نیل پیدا خواهیم کرد.

تولد هر یک معلول بار سنگین اقتصادی هم بر روی خانواده و هم  بر روی اجتماع خواهد داشت.

دولت تدبیر و امید تدابیری اندیشیده است تا در جهت کاهش این نقایصکه علاوه بر نوزاد ، حتی زوجین هم هیچ نقشی در ایجاد آن ندارند گام موثری بردارد. تنها جهش های ژنی در ایجاد این بیماریها دخیل بوده وفقط با یک مشاوره و آزمایش ساده قابل پیشگیری است .