اتفاقاتی که با ظهور امام زمان رخ میدهد

با ظهور امام زمان(عج) چه اتفاقات خوبی رخ می دهد .
این اتفاقات خوب عبارتند از:
۱- علم به اوج خود می رسد و جهل و نادانی از بین می رود.
۲- بسیاری از گمراهان هدایت می شوند.
۳- ظلم و جور برطرف شود و عدالت و امنیت تمام جهان را فرا گیرد.
۴- زمین گنج ها و برکات خود را آشکار می کند.
۵- تمام فقرا بی نیاز می شوند به طوری که کسی برای گرفتن خمس و زکات پیدا نشود.
۶- تمام مریض ها خوب می شوند و کورها بینا می گردند.
۷- باران به قدر کفایت ببارد و کره زمین سبز و خرم شده و تمام درختها میوه دار شوند.
۸- بدنها سالم و عمرها طولانی شود.
۹- ویرانه ای روی زمین نمی ماند مگر اینکه حضرت مهدی (عج) آن را آباد میسازد.
۱۰- اشرار نابود شوند و اخیار (خوبان) باقی بماند.
۱۱- کینه از دل مردم برود و دلها با هم مهربان گردد.
۱۲- رحمت خداوند متعال و گشایش الهی مردم را فرا گیرد.
۱۳- امام زمان در هر سال دو عطیه و در هر ماه دو شهریه به مردم پرداخت می نماید.
۱۴- به مردم مومن به اندازه چهل نفر نیرو داده خواهد شد و دل او مانند پاره آهن می گردد.
۱۵- درندگان و حیوانات با هم صلح نمایند و بچه ها با مار و عقرب بازی می کنند و ضرری به ان ها نمی رسد .
۱۶- شیعیان از راه دور امام زمان را می بینند و با آن حضرت صحبت می کنند.
۱۷- تمام مرزها برداشته شده و همه ی کره زمین تحت یک حکومت خواهد بود.
۱۸- گروهی از مومنین زنده شده و برای یاری امام به دنیا بر میگردند.
۱۹- هر مرد مومن از شیر دلیرتر و از نیزه کاری تر می شود.